Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie

powołano uchwałą Rady Powiatu z dn. 27.09.2000 r.:

„siedzibą Biblioteki jest Lublin, a zasięg działania obejmuje teren powiatu lubelskiego".

Dyrektorem jest Magdalena Kędra.

 

Przez pierwsze lata działalności lokalu i sprzętu do pracy użyczyła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. We wrześniu 2002 r. biblioteka przeniosła się do pomieszczeń w wynajętej oficynie mieszkalnej przy Archidiakońskiej 6B na Starym Mieście.

Po dwóch latach ponownie zmieniła adres, pozostając cały czas w centrum miasta.

Od 2004 r. do chwili obecnej mieści się przy ul. Karłowicza 4 (II piętro).

budynek

 

Do zadań biblioteki powiatowej należy m.in.:

  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminy i biblioteki publiczne na terenie powiatu zadań określonych ustawą o bibliotekach,
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnej,
  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie.

 

Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad 14 bibliotekami gminnymi i 2 miejsko-gminnymi, które mają łącznie 40 filii, 3 oddziały dla dzieci i 4 punkty biblioteczne. Dwie biblioteki są włączone w struktury domów kultury. We wszystkich bibliotekach powiatu - na stanowiskach bibliotekarskich - pracuje 67 osób.

 


 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory oraz zapewnia czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu.

2